APOS – Reakcia na PETÍCIU „Poľovníctvo má zmysel.“

Reakcia na PETÍCIU „Poľovníctvo má zmysel.“

 

Áno, poľovníctvo má zmysel, ale bez povinného členstva v Slovenskej poľovníckej komore (SPK), ktorá doposiaľ svojich členov doslovne zdiera napr. tým, že požaduje od poľovníckych organizácii (PO) platby za hektáre/bonitu pôdy v revíroch na ktorých výkon práva poľovníctva vykonávajú, ba dokonca požaduje platby 30.- € aj od tých poľovníckych organizácii ktoré sú bez revíru.

Niekoľko slov o APOS-e

Asociácia poľovníckych organizácií Slovenska je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovenia § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.

Cieľ APOS-u

Cieľom Asociácie poľovníckych organizácií Slovenska (APOS) je:
– združovať právnické osoby,
– poľovnícke organizácie Slovenska s poľovným revírom, bez poľovného revíru, kluby sokoliarov, kynológov, ochranárov a poľovníckeho strelectva s cieľom presadzovať ich oprávnené záujmy a potreby u orgánov štátnej správy, vlády a NR SR.

Aby Asociácia splnila tento cieľ, presadzuje oprávnené záujmy a potreby zboru zakladateľov, poľovníckych organizácií Slovenska s poľovným revírom, bez poľovného revíru, členov klubov sokoliarov, kynológov, ochranárov a poľovníckeho strelectva, v záujme ochrany ich práv a slobôd, ako aj pri pripravovaní koncepcií, noviel zákonov a iných právnych noriem, ktoré sa týkajú právnických osôb združujúcich sa v APOS-e.

Prečo APOS vznikol?

V Slovenskej republike je asi 1 200 poľovníckych organizácií (PO) a výkon práva poľovníctva vykonáva cca 63 000 občanov. Väčšinou sú to členovia Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a druhou najväčšou organizáciou, ktorá združuje poľovníkov je Slovenský lovecký a ochranný spolok Pribina so sídlom v Nitre (SLOSP). Sú však aj ďalšie poľovnícke organizácie, ktoré zastrešuje Slovenská poľovnícka komora (SPK) a tá vytvorila 59 organizačných jednotiek Obvodných poľovníckych komôr (OPK).
Vo vedení OPK sú viac-menej funkcionári identickí ako v SPZ a to isté platí aj o ústrednej kancelárii SPK, kde prezident SPK je aj prezidentom SPZ a riaditeľ kancelárie SPK je aj riaditeľom kancelárie SPZ. Budova, v ktorej sídli SPK je aj budovou SPZ a zamestnanci tak pravdepodobne nemôžu vedieť, kedy sú „bieli a kedy červení,“ lebo pracovné zmluvy majú s SPK, ale pracujú aj pre SPZ.
Prečo teda vznikol APOS? No preto, lebo nie všetky PO súhlasia s tým, čo im SPK a SPZ servíruje.

Naliehavé úlohy

Pretože Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rieši „Koncepciu rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri“ je pre nás dôležite zúčastniť sa na týchto rokovaniach. Na to, aby poľovníci mohli zákon pripomienkovať a vyjadriť svoje názory je nevyhnutné viesť s nimi seriózny dialóg.

Pre účel nového zákona, prípadne novelizácie zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve je pre APOS prioritou presadiť najmä:

1. Pre všetkých poľovníkov, občanov SR vydávať celoživotné poľovnícke lístky na dobu neurčitú, teda nielen pre dôchodcov, ale pre všetkých poľovníkov, pričom sa bude predlžovať iba poistenie pre výkon poľovníctva.
2. Zrušiť povinné členstvo právnických aj fyzických osôb v Slovenskej poľovníckej komore tým osobám, ktoré výkon práva poľovníctva nevykonávajú ako svoju profesiu.
3. Oddeliť štruktúry Slovenskej poľovníckej komory od štruktúr Slovenského poľovníckeho zväzu.
4. Zrušiť príspevky do OPK, ktoré musia platiť užívatelia poľovných revírov za výmery a bonitu pôdy, ako aj príspevky právnických osôb bez revíru.
5. Znížiť hektárovú výmeru pri vytváraní a uznávaní poľovných revírov, ako je to napr. v susednom Rakúsku, kde revír môže byť aj 300 ha. Násilné zlučovanie katastrov do jedného veľkého poľovného revíru vedie „rivalitou“ iba k hnevu a zlobe medzi poľovníkmi.
6. Dbať na to, aby sa na všetkých úrovniach štátnej správy dodržiavala poľovnícka legislatíva bez rodinkárstva a politických záujmov.
7. Pre PO ktoré svoju činnosť ako profesiu vykonávajú, dozerať, aby rozhodnutia SPK boli preskúmateľné štátnym orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
8. Usilovať sa, aby výkon práva poľovníctva v danom revíri mohli na svojej „dedovizni“ vykonávať v čo najväčšom počte miestni poľovníci.
9. Presadiť, aby úkony súvisiace s poľovníckou činnosťou vykonávala štátna správa a tie kompetencie, ktoré má v súčasnej dobe SPK, aby prevzali okresné úrady.
Len zopár postrehov od členov APOS-u

Poľovníci:
– Akým právom komora vstupuje do zmluvného vzťahu a požaduje platby za revír, za ktorý nájomník platí nájomcovi ???
– Prečo nie sú vytvorené podmienky na to, aby mohli chorú a premnoženú raticovú zver napr. v štátnych revíroch loviť nezaradení poľovníci ???
Sokoliari:
– Ako je možné že komora si uzurpuje mať monopol nad sokoliarskymi klubmi ???
Kynológovia:
– Poľovne upotrebiteľný pes, by mal byť snáď každý pes, ktorý je pre poľovníka prínosom, teda vystaví, dohľadá, prinesie, hoci aj bez povinných, predražených a elektrickým obojkom vydretých skúšok. Či ???
Ochranári:
– Nie je už na čase prestať kritizovať a začať spolupracovať s poľovníckymi a poľnohospodárskymi subjektmi, aby sa predchádzalo škodám na faune a flóre ???
Strelci:
– Čo to je za výmysel „povinné streľby,“ keď poľovník nemôže použiť svoju guľovú zbraň „guľovnicu,“ lebo sa strieľa na strelnici s malokalibrovkou, ktorú organizátor na tento účel zapožičal ???

 

Za lepšie poľovníctvo na Slovensku!

Prezident APOS
Ing. Radúz Sedlár, v.r