SLOS Pribina

je riadne registrovaná poľovnícka organizácia, ktorá vznikla pre naše potreby, ako odpoveď na totalitné ponímanie členstva v inej veľkej PO. Zakladajúci členovia sa zhodli, že nepotrebujú k výkonu poľovníctva žiadne „osvedčené“ nástroje moci, akými sú podriadenosť a závislosť na vyšších orgánoch a ich kárnych a disciplinárnych senátoch, ktoré sa často využívajú ako nástroj nápravy pre neposlušných a nepohodlných. Naše ponímanie je, že to, čo sa má riešiť v PO, nech sa rieši tam, a to, čo patrí do právomoci LÚ a polície, nech riešia oni. K tomu naozaj nepotrebujeme žiadne vlastné represívne orgány. Nikomu nič nenariaďujeme, len od každého žiadame, aby si ctil právo a poľovnícku morálku. To platí pre porovnanie aj o členstve v „našich“ jednotlivých PO. Nikomu nezakazujeme, nenariaďujeme, koho smie alebo nesmie prijať za svojho člena, tak ako je to v inej veľkej PO. A nech našim členom slúži ku cti, že sme nejaké problémy doteraz nezaznamenali.

Taktiež naša štruktúra orgánov a ich práva garantujú aj ďalšie smerovanie organizácie v duchu myšlienky zakladateľov. Takáto štruktúra nedovoľuje ovládnutie organizácie niekým takým, ktorý by mal snahu meniť jej status a pretvárať ju.

Tiež však nepotrebujeme pod hrozbou odňatia poľovného lístku kadejaké povinné členstvá v SPK! Je to len umelo vytvorený nástroj moci, ktorý je len príťažou pre poľovníctvo a už vôbec neháji záujmy a potreby poľovníkov. Tí mu slúžia len ako zdroj peňazí na platy, odmeny a financovanie zahraničných ,,jednaní“ – výletov a poľovačiek!

Netvrdíme, že sme najlepší, dokonalí a bez chýb. No sme otvorení diskusii, ako to robiť lepšie. A tiež sa nebránime hovoriť o myšlienkach, ktoré posúvajú našu činnosť na vyššiu úroveň a skvalitňujú ju.