Novoročné zamyslenie

Milé poľovníčky, milí poľovníci a sympatizanti poľovníctva. Už len niekoľko dní nás delí od konca roka 2022.

Prihováram sa Vám preto, aby ste tak ako ja aj Vy zhodnotili a bilancovali tento a predchádzajúce roky. Kladiem si otázku, či sme dostatočne využili možnosti, ktoré nám dáva ústava a ďalšie zákony, aby sme reagovali a navrhovali zmeny v zákonoch, s ktorými §-mi sme neni spokojní.

Naša Po SLOSPribina Nitra, ale aj ďalšie organizácie, ako je ZPO Hubert, APOS a mnoho ďalších PO na Slovensku, nie sme spokojní s doteraz platným zákonom č. 274/2009 z.z. o poľovníctve a preto bojujeme za jeho zmenu.

V roku 2009 vznikol tento zákon o poľovníctve, ktorý je podľa nás protiústavný a protizákonný, ktorý si uzurpuje moc nad všetkými poľovníkmi na Slovensku, konkrétne zriadením povinnej , profesnej a monopolnej organizácie SPK. Táto organizácia SPK vznikla v rozpore s ústavným zákonom č. 460/1992Z Zb. napriek tomu, že SPK nie je profesná organizácia a je v rozpore s článkom 71 ods. 1a 2 UZ, nakoľko na SPK nebolo možné preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy, ako sa to stalo v zákone č. 274/2009 z.z. o poľovníctve.

Aby ste, ale verili môjmu tvrdeniu, budem Vám citovať čl. 71 ods. 1 a 2 Ústavy SR:

„Na obec a vyšší územný celok, možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy.“

Zriadenie SPK bola kardinálna právna chyba parlamentu NR SR, teda poslancov NR, na objednávku prezidenta SPZ Tibora Lebockého, bývalého poslanca  Smer SD.

Ako druhý argument, v čom je zákon č. 274/2009 Z.z. protizákonný je § 32 ods. 2. Tento § hovorí, že PO môže mať organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu v rozsahu určenom v stanovách poľovníckej organizácie.

Zákon č. 540/2001 z.z. štatistike v znení neskorších predpisov hovorí, že organizačné jednotky združenia sú org. jednotky bez právnej subjektivity, zriadené právnickou osobou, alebo podnikateľom v zmysle § 27 ods.4 zákona č. 540/2001 z.z. o štatistike. Tento nezákonný § zákona č. 274/2009 z.z. o poľovníctve, má nedozierne následky. PO, ako org. jednotky podpisovali zmluvy o nájmu výkonu práva poľovníctva v rozpore s § 27 ods. 4, zák.č. 540/2001 z.z. o štatistike. Na základe tejto skutočnosti sú všetky takéto právne úkony neplatné. Jediné riešenie je , aby PO nezrušili zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva, je možnosť si zmeniť stanovy PO a to tak, že PO nebude org.jednotkou SPZ a teda nebude nesvojprávna.

Tretí argument, v čom je zákon nedostatočný je, § 52-poistenie, kde dochádzalo a dochádza k diskriminácií poľovníkov, ktorí sú členmi org. jednotky PZ SPZ. Títo sú diskriminovaní, ak sa ich člen PZ SPZ poistí inou organizáciou ako je SPZ. Na základe stanov SPZ, kde v § 29 ods. 3 písmeno c/ stanov SPZ majú klauzulu, že členom PZ SPZ môže byť len člen SPZ. Tí, ktorí sa poistili výhodnejšie v inej PO ako je SPZ, strácajú členstvo v základnej organizácie PZ. Aj tu platí, že tejto diskriminácii sa dá zabrániť, jednoducho zmenou stanov, kde nebude uvedené, že PZ je org. jednotkou SPZ, ale samostatnou nezávislou PO s právnou subjektivitou.

Zákon č. 274/2009 z.z. má okrem, hore uvedených nedostatkov ešte veľa, ktoré tu nechcem ďalej rozoberať, z titulu veľkého obsahu textu môjho príhovoru, ktoré i tak čitateľ ani celé nedočíta.

-2-

Snáď bude ešte priestor a čas, kedy sa k tejto problematike zlého zákona č. 274/20096 z.z. o poľovníctve vrátim a rozoberiem aj ďalšie zlé §-fy zákona č. 274/2009 o poľovníctve.

Milé poľovníčky a milí poľovníci ako i sympatizanti poľovníctva.

Podstate som myšlienku a cieľ príhovoru vyčerpal a na záver by som chcel, aby ste obsah textu správne pochopili, že mojím cieľom nie je len kritizovať a poukazovať na chyby a nedostatky v zákone, ale hlavne sa zamyslieť nad niektorými pasážami, ktoré aj Vám znepríjemňujú život v poľovníctve a trápia Vás.

Pri mojej bilancii môžem čestne povedať, že už viac ako 10 rokov existencie zlého zákona č. 274/2009 z.z., ktorý zriadil SPK som bojoval a poukazoval aj priateľmi mojej krvnej skupiny , že SPK je a bola zriadená na objednávku bývalého poslanca Smeru SD, p. Ing. Tibora Lebockého, nezákonne-protiústavne.

Prial by som si, aby ste moje poznatky využili aj vo vašej PO, aby ste netrpeli neprávosť, skryvodlivosť a na VČS si zmenili svoje stanovy.

Prajem Vám Vážené poľovníčky a poľovníci veselého Silvestra , pevné zdravie a úspešný Nový rok 2023.

Za lepšie poľovníctvo na Slovensku!

V Nitre, dňa 23.12.2022

Prezident SLOSP

Mojmír Gera, v.r.