Vážená, široká poľovnícka verejnosť !

Predstavujeme sa Vám už aj na internete, nakoľko Vaše požiadavky na informácie stále narastajú a vzniká aj objektívna potreba informovania o dianí v našom kolektíve, ale i o dianí vo vzťahu k nám. Poľovníci, ktorí sa o nás zaujímajú, prácne hľadali informácie. Snáď sa nám sem podarí vložiť všetko potrebné. V rámci informovania o dianí taktiež uverejníme všetko podstatné, čo sa týka nás, ale samozrejme i to, čo vás bude zaujímať. Stránka vzniká aj z ďalšieho dôvodu – pravdivej informovanosti. S ľútosťou musíme skonštatovať, že sme sa už stali aj predmetom nezákonného ataku práve tých, čo si na papier napísali desatoro poľovníka – etický kódex. Tých, ktorí majú dbať o zákon a morálku v poľovníctve. Dokonca sa stali prípady, keď pracovníci – funkcionári SPK prehovárali našich členov pri vybavovaní si poľovných lístkov, aby radšej vstúpili do SPZ!

SLOS Pribina vznikol dňa 11.03.2002 s cieľom vymaniť sa z područia diktátu monopolu SPZ na Slovensku. Naším cieľom bolo a je vytvárať podmienky k možnosti demokraticky, bez nátlaku a nútenia slobodne sa rozhodnúť všetkým poľovníkom byť organizovaný tam, kde je to pre nich zaujímavé. Od samého začiatku vzniku a pôsobenia sa SLOS Pribina Nitra presadzoval za nezávislosť PO a umožnenie aj iným PO zúčastňovať sa priamo na riadení a vykonávaní kompetencií zo zákona tak, aby neexistoval monopol jednej PO na Slovensku a aby nedochádzalo k diskriminácií poľovníkov v prípade, že poľovník sa dobrovoľne rozhodne vystúpiť z organizačnej štruktúry monopolnej PO na Slovensku.

Neúspešné kroky prezídia SLOS Pribina pri vybavovaní delegovania kompetencií z MPSR na iné PO, nás len uistili, že v našom štáte nie je pravá demokracia ale že pretrváva naďalej monopol v poľovníctve tak, ako to bolo i za čias totality. Nádej na zmenu zákona 23/62 Zb.z. o poľovníctve, v znení neskorších predpisov sa naskytla pre všetkých poľovníkov, keď sa zrodil návrh nového zákona. Zapojili sme sa do pripomienkovania s nádejou, že svitne na lepšie časy. Nestalo sa tak! Naše písomné pripomienky odovzdané na MPSR boli prijaté, avšak nerealizované. Darmo sme poukazovali na protiústavné pasáže – byť nútený k členstvu v jednotnej organizácií, ktorou je SPK. Zákon č. 274/2009 Z.z. bol prijatý a je podľa nás protiústavný. Hlavne preto, že dochádza zo strany štátu k núteniu združovať sa a zhromažďovať v profesnej organizácií všetkých držiteľov PL, ktorí sú občanmi SR, čím je porušené ústavné právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, v zmysle čl.19 ods.3 a právo slobodne sa združovať podľa čl. 29 ods. 1 Ústavy SR. Taktiež zákon č.83/90 Z.z. o združovaní občanov v § 3 ods. 1 hovorí, že „Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach, ani k účasti na ich činnosti!“. V tomto prípade je preto plne na osobnej iniciatíve príslušného okruhu osôb založiť združenie na základe ich vzájomnej dohody, bez iniciatívy štátu a jeho orgánov. Rovnako tak založenie združenia nemôže štát povoľovať, ani nariaďovať v ňom účasť.

Dôvodom, prečo SLOSP poukazuje na tento zákon, že je zlý, je tá skutočnosť, že tento nariaďuje direktívne schválenej SPK prispievať aj na platy funkcionárov SPK a OPK, taktiež na poplatky za vybavovanie nového PL a predlžovanie platnosti PL , ktoré sú oveľa vyššie ako doteraz, a čo je najhoršie, že štátu nechýbajú finančné prostriedky, ktoré do 30.05. 2010 išli do štátneho rozpočtu a od 01.06.2010 do súkromnej spoločnosti SPK. Jedná sa o státisíce až milióny EUR. A hlad po našich peniazoch po  konaní I. snemu narastá.

SLOSP ďalej bude bojovať za zmenu zákona o poľovníctve, konkrétnymi návrhmi a pripomienkami, čo bude operatívne zverejňované na tejto webovej stránke. Súčasne Vás chceme požiadať, aby ste aj Vy prejavili prípadný nesúhlas so zákonom o poľovníctve, resp. nám zasielali prípadné námety a pripomienky vo všetkých oblastiach poľovníckeho života. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme naprávali pokrivený zákon i systém. O našich krokoch bude informácia aj tu, na stránke, na verejnosti.

O ďalšej činnosti našej PO SLOS Pribina Nitra sa dozviete v nasledujúcich dokumentoch, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke v sekcii dokumenty.

Som presvedčený, že aj prostredníctvom tejto webovej stránky sa oboznámite s našou celoslovenskou PO SLOS Pribina, s cieľmi, činnosťou, základnými dokumentmi a ideami. Radi medzi sebou privítame všetkých s poctivým prístupom k poľovníctvu.

S pozdravom.
Poľovníctvu zdar!

Mojmír Gera v.r.
Prezident SLOSP