Reakcia SaS na mail Slovenskej poľovníckej komory

Vážené poľovníčky a poľovníci,

ako tímlíderka strany SaS pre pôdohospodárstvo si dovoľujem stručne reagovať na mail Slovenskej poľovníckej komory, ktorý bol reakciou o navrhnutom opatrení strany Sloboda a Solidarita – aby poľovné združenia zodpovedali za škody spôsobené na poľnohospodárskej produkcii.

Chcem všetkých ubezpečiť, že strana SaS nepovažuje svoj program za konečný materiál, v ktorom nie sú možné vykonávať zmeny, úpravy, doplnenia a to, samozrejme, i v tomto navrhovanom opatrení.

Strana SaS v otázke škôd spôsobených zverou (ale aj na zveri ) zastáva názor, že je potrebné hľadať také riešenia, ktoré v spolupráci štát – poľovné združenia – poľnohospodári – ochrancovia životného prostredia uspokojivo doriešia odškodnenie škôd spôsobených zverou a na zveri. Je potrebná koordinácia všetkých zúčastnených subjektov na báze odbornosti, argumentácie a spolupráce príslušnej štátnej správy, t.j. MPRV SR a MŽP SR, ako aj relevantných profesijných organizácií. Doteraz tu chýbal dialóg zainteresovaných strán aj pri riešení spomínaného opatrenia.

Súčasné znenie zákona o poľovníctve vo svojich ustanoveniach má zakotvené uplatnenie nároku na náhradu škody, avšak problém v praxi v skutočnost nerieši. Pripravovaný vládny návrh zákona poslanci nepodporili a legislatívny proces bol ukončený, problém odškodňovania zostal nedoriešený. V medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli zohľadnené mnohé argumenty, návrhy neboli analyzované a dokonca ani podrobené diskusii odborníkov.

Strana SaS Vás chce ubezpečiť, že v nasledujúcom programovacom období Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2021 až 2027 bude strana SaS presadzovať spravodlivé riešenia, ktoré nebudú poškodzovať nikoho zo zúčastnených strán pri riešení konkrétnych problémov a z rozpočtu SPP vyčlení aj potrebné finančné prostriedky.

S úctou,

Ing. Jarmila H a l g a š o v á

tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo

+421 905 922 105

kandidátka do NRSR za stranu SaS č. 11