november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
« jún    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Stanovy

S T A N O V Y

Všeobecné ustanovenie

Čl. I.

Názov poslanie a vznik

1. Slovenský lovecký a ochranný spolok Pribina (ďalej len „SLOSP“) je neziskovou poľovníckou organizáciou (ďalej len „PO“) podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve       a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto PO združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov – fyzické osoby na účel výkonu práva poľovníctva, ochrany a presadzovania oprávnených záujmov na úseku poľovníctva.

2. SLOSP chráni a presadzuje záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrany prírody (flóra a fauna) životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

3. SLOSP, jeho členovia chránia, zveľaďujú a optimálne využívajú genofond zveri, ako aj zástupcov ostatnej fauny v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov uverejnených v zbierke zákonov SR.

4. Slovenský lovecký a ochranný spolok Pribina vznikol dňa 11.3.2002 ako dobrovoľná organizácia na  území  Slovenskej  republiky  a  je zaregistrovaná  na  Ministerstve  vnútra  SR dňa 24.4.2002  pod  číslom  VVS/1-900/90-19520 a  21.4.2005  pod  číslom  VVS/1-900/90-19520-1. Stanovy boli dané do súladu so zákonom č. 274 /2009 Zz. a boli zaevidované OLÚ Nitra pod č.j. 2010/00077, ďalej pod č.j. 2010/0023 a SLOS Pribina je zapísaný v centrálnom registri poľovníckych organizácií.

Čl. II.

Pôsobnosť a sídlo

1. SLOSP vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich členov na území celej Slovenskej republiky.

2. Sídlo SLOSP: 949 01 Nitra, Stračia č. 21/616 .

3. IČO: 37868896

Čl. III
.

Cieľ a rozsah činnosti

1. SLOSP podľa ustanovení zákona o poľovníctve a jeho vykonávacích predpisov vykonáva chov zveri, starostlivosť o zver a jej životné prostredie, ako aj právo poľovníctva prostredníctvom svojich členov. Môže si vytvárať organizačné zložky.

2. SLOSP môže pomáhať pri zostavovaní návrhov plánov poľovníckeho hospodárenia a lovu v poľovných revíroch, ktoré obhospodarujú jeho členovia, môže dozerať na ich plnenie a spracúvať poľovnícku štatistiku.

3. Spolupracuje na úseku poľovníctva s vlastníkmi a užívateľmi poľovných pozemkov.

4. Stará sa o všestranné zveľaďovanie poľovníctva, podporuje poľovnícky výskum a zavádza jeho výsledky do praxe.

5. Podporuje chov a ochranu zveri, zazverovanie poľovných revírov, nákup, distribúciu a predaj krmív a liečiv vhodných pre zver.

6. Vykonáva poľovačky, odchyt zveri a zazverovanie v poľovných revíroch.

7. Spolupracuje s ďalšími poľovníckymi organizáciami na úseku poľovníctva, kynológie, sokoliarstva, strelectva a na ostatných záujmových činnostiach, súvisiacich s poľovníctvom.

8. V rámci svojich možností poskytuje svojim členom odborné a právne rady týkajúce           sa poľovníctva.

9. Dojednáva a zabezpečuje pre svojich členov poistenie v súvislosti s rizikami, ku ktorým môže prísť pri výkone práva poľovníctva a činnosťou s tým súvisiacou.

Čl. IV.
Zásady hospodárenia

1. Majetok SLOSP tvorí : a) členské a účelové príspevky
b) dotácie, subvencie a dary
c) výnosy z majetku SLOSP
d) výnosy z poľovníckeho hospodárenia
e) príjmy z inej činnosti
f) iné majetkové príjmy a hodnoty

2. SLOSP  hospodári podľa vlastného rozpočtu.

Čl. V.
Členstvo

1. Členmi SLOSP môžu byť:

a) fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR, ktorí majú
platný poľovný lístok,
b) fyzické osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo.
Členmi  SLOSP môžu byť osoby len za podmienky, ak podpísali prihlášku za člena SLOSP, prihlásili sa do organizačnej štruktúry SLOSP a súhlasia so stanovami SLOSP.

2. Členstvo v SLOSP zaniká :

a) vystúpením člena zo SLOSP,
b) vylúčením člena zo SLOSP z dôvodu vážneho, alebo
opakovaného porušenia povinností platných, právnych predpisov o poľovníctve, zbraniach a strelive,
c) nezaplatením členského podielu, príspevkov a poistného
na účet, alebo do pokladne SLOSP,
d) smrťou člena SLOSP,
e) zrušením alebo zánikom SLOSP,

Čl. VI.
Práva členov

1. Členovia SLOSP majú právo zúčastňovať sa na schôdzach a zasadnutiach SLOSP, prerokúvania všetkých otázok, podávať návrhy, dopyty a sťažnosti, zúčastňovať sa podujatí SLOSP a využívať ostatné výhody vyplývajúce z členstva SLOSP.

2.Členovia SLOSP, s členstvom vo vlastných PO majú právo mať zástupcu v Rade SLOSP, ktorého si sami určia.

Čl. VII.
Povinnosti členov

1. Členovia SLOSP sú povinní: a) dodržiavať právne predpisy o poľovníctve, zbraniach
a strelive, ochrane prírody, veterinárne predpisy, predpisy
na úseku ekonomiky, poisťovníctva, stanov SLOSP,
interné predpisy SLOSP a uznesenia orgánov SLOSP,
b) angažovať sa a zúčastňovať sa na práci SLOSP,
zachovávať disciplínu, plniť určené úlohy, rešpektovať
pravidlá občianskej a poľovníckej morálky,
c) včas a riadne platiť členské príspevky, poistné ako aj
účelové, prípadne ďalšie príspevky, ktorých prijatie bude
v budúcnosti riadnym postupom schválené,
d) prehlbovať svoje odborné vedomosti,
e) do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu, prípadne sídla,
hlásiť SLOSP zmenu svojej adresy.

Čl. VIII.

Zásady organizácie

1. SLOSP je budovaný na humanitných a demokratických zásadách v zmysle platných právnych predpisov. Do orgánov SLOSP a komisií SLOSP sú členovia SLOSP menovaní
na návrh zboru zakladateľov alebo rady SLOSP prezidentom SLOSP.
Orgány a funkcionári SLOSP, predsedovia komisií ako aj členovia komisií SLOPS sú povinní včas prerokovávať a riešiť iniciatívne návrhy, pripomienky a sťažnosti členov pri dôslednom dodržiavaní právnych predpisov.

2. Volená funkcia prezidenta SLOSP a menovaní funkcionári funkcie vykonávajú bezplatne,
okrem funkcie riaditeľa ústrednej kancelárie a sekretára/ky SLOSP. Funkcionárom však patrí náhrada hotových výdavkov spojených s výkonom funkcie. Odmeňovanie pracovníkov kancelárie SLOPS a výšky náhrad hotových výdavkov spojených s výkonom funkcie budú riešené v interných predpisoch spolku.

3. Na plnenie úloh SLOSP podľa týchto stanov, ako aj  úloh, ktoré môžu byť v spolku v budúcnosti zverené, vytvorí spolok nevyhnutne potrebný administratívny aparát. Zamestnanecké pomery zamestnancov aparátu budú riešené v individuálnych pracovných zmluvách uzavretých v súlade s právnymi predpismi a s prihliadnutím na potreby spolku a jeho členov. Do funkcie ich menuje a odvoláva prezident SLOSP na návrh zboru zakladateľov SLOSP.

4. Z rokovania jednotlivých orgánov SLOSP a komisií SLOSP sa spisujú zápisnice a prikladajú sa k nim prezenčné listiny. Zápisnice sa vyhotovujú v potrebnom počte, následne do 15 dňa po skončení rokovania. Obsahom zápisu sú aj jednotlivé uznesenia.

5. Orgány SLOSP a prezident SLOSP môžu uvoľniť svojho člena, ak tento opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, alebo povinnosti, ktoré mu boli uložené, alebo ktoré na seba dobrovoľne prevzal. Porušovaním povinností sa rozumie aj porušovanie organizačnej disciplíny.

6. SLOSP do svojich radov prijíma za členov SLOSP občanov žijúcich na území SR, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov na základe podpísanej prihlášky, čím na seba berie zodpovednosť vyplývajúcu z dôsledkov neplnenia stanov.

7. Základným princípom členstva je, že sa členom SLOSP môže stať iba osoba, ktorá súhlasí so stanovami a v prípade ich závažného porušovania berie na vedomie, že je to jeden  z dôvodov vylúčenia zo SLOSP.

8. Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v SLOSP, a preto kto do SLOSP vstupuje, vstupuje dobrovoľne a slobodne a že môže tiež zo SLOSP dobrovoľne a slobodne vystúpiť.
Čl. IX.
Organizačná štruktúra SLOSP

Do PO SLOSP sú začlenené jednotlivé zriadené kancelárie z celej Slovenskej republiky. Prijímanie a registráciu členov SLOSP vedú jednotliví riaditelia kancelárií. Sumárnu registráciu členov SLOSP, na základe nahlásenia od jednotlivých riaditeľov kancelárií vedie riaditeľ ústrednej kancelárie SLOSP. Členovia si môžu vytvárať organizačné zložky a záujmové kluby, môžu vystupovať vo svojom mene na základe delegovania kompetencií a právomoci v zmysle stanov zborom zakladateľov. Nie sú právnickými osobami.

Čl. X.
Orgány SLOSP

Orgány SLOSP sú : A. Zbor zakladateľov,
B. Rada SLOSP,
C. Prezídium SLOSP,
D. Kancelária SLOSP,
E. Dozorná rada SLOSP (ďalej len DR SLOSP)
F. Komisie

A. Zbor zakladateľov

Najvyšším orgánom SLOSP je zbor zakladateľov SLOSP.
Spomedzi seba si zakladatelia volia prezidenta SLOSP na obdobie 5 rokov. V prípade odchodu zo zboru zakladateľov z titulu odchodu z funkcie prezidenta, osobných, zdravotných problémov alebo úmrtia, zostávajúci členovia doplnia chýbajúceho z členskej základne SLOSP. Zbor zakladateľov je minimálne trojčlenný. Ak sa prezident alebo ktorýkoľvek člen zo zboru zakladateľov SLOSP vzdá, zostáva naďalej v zbore zakladateľov. Ak zo zakladajúcich členov neakceptuje na funkciu prezidenta žiaden zakladajúci člen, zakladatelia určia – zvolia nového prezidenta z členskej základne na základe ich výberu. Najskôr však tohto príjmu za člena zboru zakladateľov a následne vykonajú voľbu prezidenta SLOSP.
Zbor zakladateľov, ako najvyšší orgán SLOSP, je rozhodujúcim orgánom vo všetkých veciach, nakoľko títo sú nositeľmi myšlienky založiť poľovnícku organizáciu Slovenský lovecký a ochranný spolok Pribina, s cieľom vylúčiť akýkoľvek monopol jednej poľovníckej organizácii na Slovensku.
Zbor zakladateľov ako najvyšší orgán SLOSP sa uznáša hlasovaním, ak je prítomných viac ako polovica zboru zakladateľov SLOSP.
Prezident SLOSP na návrh zboru zakladateľov SLOSP menuje viceprezidenta, generálneho sekretára, riaditeľa ústrednej kancelárie, riaditeľa ekonomiky a poistenia, sekretára/ku ústrednej kancelárie SLOSP, prípadne ďalšie funkcie podľa potreby.
Zbor zakladateľov zabezpečí zosúladenie stanov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak si to zákonné normy budú vyžadovať. Taktiež zbor zakladateľov SLOSP zabezpečí potrebnú zmenu stanov SLOSP, ak si to budú vyžadovať objektívne okolnosti      na úseku poľovníctva, prípadne na iných úsekoch. Podáva výklad k stanovám a všetkým interným predpisom a smerniciam SLOSP.

Zbor zakladateľov na návrh rady SLOSP schvaľuje stanovy SLOSP ako aj zmeny a doplnky stanov, interné smernice, návrh plánu práce, rozpočet, výsledky hospodárenia, návrhy na vyznamenania a pod. Pre úspešný chod a zabezpečenie činnosti prezídia a ústrednej kancelárie SLOSP má právo Zbor zakladateľov nakupovať nevyhnutný inventár, spotrebný materiál a osobné auto do výšky cca. 5000 €. Ďalej má právo uzatvárať zmluvy na prenájom kancelárií pre zabezpečenie činností ústrednej kancelárie, prezídia a tiež určovať výšky úhrad za telefón, fax a mobilné telefóny prezidenta SLOSP, prípadne ďalších osôb, ak si to okolnosti budú vyžadovať. Ostatné kompetencie, ktoré nie sú v stanovách uvedené budú spracované v interných predpisoch SLOSP.
Zbor zakladateľov SLOSP sa schádza podľa potreby najmenej 2-krát do roka. Zvoláva ho minimálne 8 dní vopred s určeným programom prezident SLOSP sám, alebo prostredníctvom generálneho sekretára SLOSP.

B. Rada SLOSP

Radu SLOSP tvorí zbor zakladateľov SLOSP, zástupcovia z jednotlivých zriadených kancelárií a zástupcovia v zmysle článku VI. odsek 2. Všetci členovia rady tvoria poradný orgán na rozhodovanie rady SLOSP.
Prezident SLOSP môže súhlasiť s členstvom v Rade aj tých členov ktorí nie sú v organizačnej štruktúre SLOSP. Prezident ich môže z rady odvolať.
Prezident SLOSP na návrh rady SLOSP menuje a odvoláva predsedov komisií SLOSP. Do komisií členov vyberá rada SLOSP.
Rada SLOSP sa uznáša formou odporúčania a zbor zakladateľov SLOSP schvaľuje uznesenie. Uznesenie je platné, ak toto schváli zbor zakladateľov SLOSP s viac ako polovicou hlasov členov zboru zakladateľov SLOSP.
Členmi rady SLOSP sú okrem zakladajúcich členov SLOSP, ešte generálny sekretár SLOSP, viceprezident SLOSP, riaditeľ ústrednej kancelárie SLOSP, riaditeľ ekonomiky a poistenia SLOSP a ďalší funkcionári SLOSP menovaní prezidentom SLOSP na návrh zakladateľov SLOSP. Taktiež títo členovia rady sú aj poradný orgán. Rada SLOSP sa schádza podľa potreby, najmenej však 1-krát do roka. Zvoláva ju písomne, ale aj telefonicky na návrh prezidenta generálny sekretár SLOSP spolu s riaditeľom ústrednej kancelárie 8 dní vopred.
Kompetencie rady SLOSP, ktoré nie sú uvedené v stanovách budú vymedzené v internom predpise t.j. v organizačnom a rokovacom poriadku SLOSP. Tu budú určené pravidlá a kľúč, podľa ktorého sa rada a jej počet členov stanovuje, ďalšie pravidlá a úlohy, ktoré nie sú v stanovách uvedené.
Členovia rady, ako poradný orgán SLOSP môžu navrhovať aj zmeny a doplnky stanov, ich návrhy majú odporúčajúci charakter.
Rada ďalej pripravuje návrh plánu práce SLOSP, navrhuje smernice, interné predpisy, návrh rozpočtu na príslušný rok, pripravuje vyhodnotenie celkovej činnosti, rozpočtu            za príslušný rok, ďalej pripravuje návrhy na vyznamenanie členov SLOSP v zmysle internej smernice SLOSP, vykonáva poradenskú a právnu činnosť…
Zo zasadaní rady sa vyhotovujú zápisnice, doložené prezenčnými listinami. Zápisnicu spracováva generálny sekretár SLOSP spolu s riaditeľom ústrednej kancelárie. Obsah zápisnice musí byť jasný, stručný, chronologicky zaznamenávaný podľa programu zasadania rady s uvedením konkrétneho a terminovaného uznesenia. Zápisnice sa vyhotovia najneskôr do 15 dňa po skončení rokovania rady. Zápisnicu podpisujú: riaditeľ ústrednej kancelárie alebo poverená osoba prezidentom SLOSP a  prezident SLOSP, v jeho neprítomnosti  generálny sekretár alebo viceprezident. Zápisnice sa vyhotovujú v dostatočnom počte, aby ich obdŕžali všetci členovia rady SLOSP.
Do konštituovania rady, návrhy na menovanie členov rady dávajú zakladajúci členovia SLOSP.
Zasadnutie rady riadia zakladajúci členovia SLOSP a na návrh ostatných členov rady, ako poradného orgánu vždy rozhodne zbor zakladateľov SLOSP.

C. Prezídium SLOSP

Prezídium SLOSP sa skladá z prezidenta, viceprezidenta, generálneho sekretára, riaditeľa ústrednej kancelárie, riaditeľa ekonomiky a poistenia SLOSP, sekretára/ky kancelárie SLOSP a predsedov komisií SLOSP. Podľa potreby a požiadaviek na zasadanie prezídia sú prizývaní riaditelia jednotlivých zriadených kancelárii.

Prezídium SLOSP  sa medzi zasadnutiami rady SLOSP stará o všetky záležitosti SLOSP, spravuje majetok SLOSP, rozpracováva a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré na seba zobral. O svojej činnosti informuje radu SLOSP, disponuje s finančnými prostriedkami, schváleným rozpočtom, pripravuje a schvaľuje uznesenia rady SLOSP, poveruje, prijíma a uvoľňuje pracovníkov kancelárie SLOSP.

Prezídium SLOSP sa schádza podľa potreby najmenej 1-krát štvrťročne. Zasadnutia zvoláva prezident SLOSP minimálne 8 dní vopred  s určeným programom rokovania.
Zasadanie prezídia SLOSP riadi jeho prezident. O všetkých prerokovávaných záležitostiach, ktoré prezídium prejedná rozhodujú spoločne prezident, generálny sekretár, viceprezident a zakladatelia. V prípade, že do funkcií prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára boli doplnení členovia SLOSP, títo sa stávajú členmi zboru zakladateľov. Znamená to, že o všetkých veciach potom rozhodujú spoločne prezident, generálny sekretár, viceprezident a ďalej len zbor zakladateľov. Ostatní účastníci zasadania prezídia SLOSP majú poradné hlasy.
Neodkladné záležitosti môže za prezídium vybaviť prezident, viceprezident, a generálny sekretár SLOSP. Ich rozhodnutie musí byť dodatočne schválené prezídiom SLOSP, inak stráca platnosť a účinnosť.
Prezídium prijíma na základe písomnej žiadosti fyzické osoby do štruktúry SLOSP.

D. Kancelária SLOSP

Kancelária SLOSP je výkonný orgán SLOSP s nevyhnutným počtom pracovníkov, ktorí zabezpečujú najmä zasadnutie a všetky akcie orgánov SLOSP, podľa pokynov, uznesení z jednotlivých orgánov SLOSP, zabezpečuje ďalej realizáciu prijatých uznesení,  spravovanie majetku SLOSP a poistenia členov SLOSP. Kanceláriu riadi riaditeľ ústrednej kancelárie SLOSP a za jej činnosť zodpovedá prezídiu SLOSP. Realizáciu ekonomiky a poistenia vykonáva riaditeľ ekonomiky a poistenia SLOSP. Administratívne práce zabezpečuje sekretár/ka kancelárie SLOSP. Na pracovnoprávne vzťahy pracovníkov kancelárie SLOSP    sa vzťahujú všeobecne záväzné pracovnoprávne predpisy.

E. DR SLOSP

Úlohou DR SLOSP je povinne kontrolovať všetky činnosti SLOSP s tým, aby ich zistenia by odhaľovali nedostatky vo všetkých oblastiach. Zbor zakladateľov SLOSP zistenia zoberie na vedomie, a prijme adekvátne opatrenia na zamedzenie opakovania sa a vylepšenie kritizovaných činností. Zbor zakladateľov SLOSP volí a odvoláva predsedu a členov DR SLOSP. Členom DR SLOSP nemôžu byť zakladatelia SLOSP.

F. Komisie SLOSP

Pre operatívne riadenie a na základe potrieb SLOSP a jeho členov sa môžu vytvárať komisie. Pôjde najmä o komisie: poľovnícka komisia, ekonomická komisia, osvetová, kultúrna, redakčná komisia, hodnotiteľská komisia, komisia pre medzinárodnú spoluprácu, komisia pre spoluprácu so sokoliarskym klubom, kynologickými klubmi a iné. Náplne a kompetencie komisií budú upravené v internom predpise SLOSP. Nie sú právnickými osobami.
Na návrh členov rady alebo z vlastnej iniciatívy ich menuje a odvoláva prezident SLOSP.

Čl. XI.
Zastupovanie SLOSP

1. Štatutárnym zástupcom SLOSP je jeho prezident, ktorého v neprítomnosti zastupuje generálny sekretár alebo viceprezident SLOSP. Za SLOPS môže konať aj iný jeho člen na základe osobitného písomného plnomocenstva (poverenia), ktoré vydá prezident SLOSP na návrh zboru zakladateľov SLOSP.

Čl. XII.
Zánik SLOSP

1. SLOSP zaniká : a) dobrovoľným rozpustením
b) zlúčením s inou poľovníckou organizáciou, ak sa na oboch uznesie Zbor zakladateľov SLOSP,
c) právoplatným rozhodnutím OLÚ o rozpustení

2. Pri zániku SLOSP podľa Čl. XII. odst. 1, písm. a) týchto stanov vykoná majetkové vysporiadanie likvidačná komisia menovaná Zborom zakladateľov.

3. Pri zániku SLOSP podľa Čl. XII. odst. 1, písm. b) týchto stanov vykoná likvidáciu likvidátor určený OLÚ a majetkové vysporiadanie vykoná podľa všeobecne záväzných predpisov.

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenie

1. Na vykonanie jednotlivých ustanovení stanov SLOSP budú prijaté jednotlivé interné normy.

2. Zmeny v stanovách SLOSP sa môžu vykonať písomnou formou, ak o tom rozhodne zbor zakladateľov SLOSP pri dodržaní ustanovenia § 37 zák. č. 274/2009 Z.z.. Zbor zakladateľov dňa 27.10.2011 rozhodol o zmene stanov. Doterajšie stanovy evidované OLÚ Nitra dňa 08.10.2010 č.j. 2010/00293 strácajú platnosť.

3. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom, kedy OLÚ v Nitre vzal uvedené zmeny stanov na vedomie.

V Nitre, dňa 06.11.2011

Prezident SLOSP:
Mojmír GERA

Obvodný lesný úrad v Nitre dňa ..21.12.2011.., č.j. ..2011/00305.. berie na vedomie zmenu stanov Slovenského loveckého a ochranného spolku Pribina, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou na úseku poľovníctva.

Prednosta OLÚ:
Ing. Martin Michalka